Popis produktu Herpesin KRÉM 5 g

Příbalová informace – Informace pro uživatele HERPESIN KRÉM Krém aciclovirum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Tato příbalová informace obsahuje následující informace: Co je HERPESIN KRÉM a k čemu se používá Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete HERPESIN KRÉM užívat Jak se HERPESIN KRÉM užívá Možné nežádoucí účinky. Jak přípravek HERPESIN KRÉM uchovávat Další informace 1. Co je HERPESIN KRÉM a k čemu se používá Léčivou ...